Zoeken
Offerteaanvraag

ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen
tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder
onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in eik geval binnen 10 dagen aan de wederpartij
ter kennis gebracht.
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder
rembours te leveren.

OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de
bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons
schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3
werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -
uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de
wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de
ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te
schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgaven.
7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst.

PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
-exclusief BTW., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
-exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
-vermeld in Nederlandse gulden of Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande
wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de
orderbevestiging moeten worden vermeld.

ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10%
van de orderprijs (incl. BTW.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op
volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

LEVERING
1. Vanaf hel moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van
de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en
op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat
3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten
er/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds
dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij
aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten
te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
Opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Het niet kunnen voldoen aan de bij benadering opgegeven levertijd maakt ons nimmer
schadeplichtig, De wederpartij heeft bij vertraagde levering het recht de overeenkomst te ontbinden, nadat
zij ons schriftelijk per aangetekende brief heeft verzocht alsnog binnen 14 dagen tot levering over te gaan en
wij niet aan dit verzoek hebben voldaan, Ook in dit geval zijn wij nimmer schadeplichtig. Wanneer de zaken
na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te haren beschikking
opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

TRANSPORT/RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door
de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders
overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de
vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts
uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke
op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend
worden na retourzending in onbeschadigde staat.

OVERMACHT
1.Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van
de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer
voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over
de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in
kennis te stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en alle tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of
namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons eigendom, evenals het recht om
daarvan gebruik te maken.
2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of
anderszins, ons
niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons
volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen
maken uit hoefde van schending van deze garantie.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Ten aanzien van de door ons geleverde zaken en/of verrichte diensten zijn wij niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit daarin mogelijkerwijs voorkomende gebreken, behoudens voor zover die gebreken te wijten zijn
aan onze opzet of grove schuld.
2. Onder schade wordt ondermeer begrepen directe of indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, aan zaken, dan
wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
3. Voor handelen en/of nalaten van niet leidinggevende ondergeschikten, of derden, die wij voor de uitvoering van
de overeenkomst inschakelen, zijn wij in geen enkel opzicht aansprakelijk.
4. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen en/of verrichte
diensten.

RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen
na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de
grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de
factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te
hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen
prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de
wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder
door ons te bepalen voorwaarden.

GARANTIE
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende 6 maanden garantie op de door
ons geleverde produkten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voor doende fabrieksfouten en omvatten dus niet
mankementen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage, gebruik of verbruik van (onderdelen van) het
geleverde.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze
derdeleverancier aan ons verleent.
3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden ondeskundige wijze
gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden
of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de ver vangen onderdelen
ons eigendom.
6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie
voortduurt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte
leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en
kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van
betaling, liquidatie van de weder partij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij
gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het
onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op
vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en
volledig opeisbaar zijn.
2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of
gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van
een derde. Tot zekerheid voor
correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht -
door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel
waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie
onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet

BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij aflevering te
geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen
na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van
eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande
facturen, Ingeval de wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling
indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
E. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de
doelstelling van haar bedrijf. Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het
recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de
door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel
op te eisen. Alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden.
is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per (gedeelte van een)
maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een
gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan, De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag,

TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend
uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende
voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de
bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter
bevoegd is.